Arealplanlegging

CK Nor Bygg tilbyr tjenester innenfor arealplanlegging.  I stallen har vi både arealplanlegger, jurist, vegingeniør og sivilarkitekt. Du får bistand i hele prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan, fra oppstart til vedtatt plan. 

Vi utarbeider plankart, bestemmelser og beskrivelser av plan med illustrasjoner. Vi innhenter også nødvendige uttalelser fra berørte parter og offentlige etater. I detaljplanen prosjekteres vegløsninger med profiler.

Planprosessen innebærer flere møter med planavdelinger i den aktuelle kommunen, oppstartsmøte, underveismøter og innleveringsmøte. Vi hjelper deg å finne gode, kostnadseffektive løsninger i utarbeidelsen av detaljplan.

Våre tjenester:

  • Utarbeidelse av område- og detaljplaner: plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning dersom nødvendig.
  • Konsekvensutredningsarbeid, både på overordnet nivå (kommuneplan) og på detaljnivå (reguleringsplan).
  • Utarbeidelse av 3D-modeller som illustrasjon til arealplaner. 
  • Utarbeidelse av  ROS-analyser på et overordnet nivå.
  • Prosjektering av vegnett

 

 

Vil du vite mer?

Ring oss på telefon 41230447 eller send inn skjemaet under: